Kamiyo no masagoto. Zen (神代正語. 全)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Tamakatsuma (玉勝間)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Shinreki kō. Zen (眞曆考. 全)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Kokugō-kō (国号考)

Motoori, Norinaga (本居宣長)