Kotoba no tamanoo (詞瓊綸)

Motoori, Norinaga (本居, 宣長)

Kamiyo no masagoto. Zen (神代正語. 全)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Tamakatsuma (玉勝間)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Shinreki kō. Zen (眞曆考. 全)

Motoori, Norinaga (本居宣長)

Kokugō-kō (国号考)

Motoori, Norinaga (本居宣長)