Jin shu (晉書); 1

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Jin shu (晉書); 2

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Jin shu (晉書); 3

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)