Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 1

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 2

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 3

Zhang, Tingyu, 1672-1755

Ri jiang Li ji jie yi (日講禮記解義); 4

Zhang, Tingyu, 1672-1755