Yi li zhi gui tu (奕理指歸圖)

Shi, Xiangxia, 1710-1771 (施襄夏, 1710-1771)