Xin ding you xue gu shi zhu ji (新訂幼學故事珠璣)

Cheng, Yunsheng (程允升)