Shin hanatsumi (新華摘)

Yosa, Buson (与謝蕪村); Matsumura, Goshun (松村月溪)