Shinsen hōchō no kakehashi (新撰包丁梯)

Sugino Bakuba (杉野駁華)