Ba shi gui ju song lüe shuo (八識規矩頌略說)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Hai chuang si, ke, cang ban; Ba shi gui ju song

Da sheng qi xin lun zhi jie (大乘起信論直解)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Xindan; Hai chuang si, cang ban

Jin gang jue yi jie (金剛決疑解)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Li, Fenghao; Hai chuang si, cang ban