Yu zhi lü lü zheng yi hou bian (御製律呂正義後編)

Yunlu, 1695-1767 (允禄)