Li dai shen xian tong jian. 2 (歷代神仙通鑑. 2)

Xu, Dao (徐道); Zhang, Jizong; Huang, Zhanglun

Li dai shen xian tong jian. 1 (歷代神仙通鑑. 1)

Xu, Dao (徐道)