Ying huan zhi lüe (瀛環志略)

Xu, Jiyu, 1795-1873 (徐繼畬, 1795-1873)