Yuyangshanren jing hua lu (漁洋山人精華錄)

Jin, Rong, 17th/18th cent (金榮, 17th/18th cent); Xu, Hai (徐淮)