Xinjiang fu (新疆賦)

Xu, Song, 1781-1848 (徐松, 1781-1848)