Hou Han shu (後漢書); 1

Fan, Ye (范曄); Liu, Zhao; Li, Xian, 651-684 (李 賢)

Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu (班固)

Hou Han shu (後漢書); 2

Fan, Ye (范曄); Liu, Zhao; Li, Xian, 651-684 (李 賢)

Qian Han shu (前漢書); 2

Ban, Gu (班固)

Qian Han shu (前漢書); 3

Ban, Gu (班固)

Qian Han shu (前漢書); 4

Ban, Gu (班固)

[Hou Han shu zhi] ([後漢書志])

Sima, Biao, um 306 (司馬彪); Liu, Zhao, um 502-519 (劉昭); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)