Guo chao ying shi pai lü jin zhen (國朝應試排律金針)

Zhang, Dianding (張殿鼎)