Guo chao hua zheng lu (國朝畫徵錄)

Zhang, Geng, 1685-1760 (張庚, 1685-1760)