Kangxi zi dian (康熙字典); 1

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)

Kangxi zi dian cuo yao (康熙字典撮要); 1

<1825-1899>

Kangxi zi dian (康熙字典); 2

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)

Kangxi zi dian cuo yao (康熙字典撮要); 2

<1825-1899>

Kangxi zi dian cuo yao (康熙字典撮要); 3

<1825-1899>

Kangxi zi dian (康熙字典); 3

Zhang, Yushu, 1642 1711 (張玉書)