Fo shuo Wu liang shou jing (佛說無量壽經)

Kang, Sengkai (康僧鎧)