Ju Ji yi de (居濟一得)

Zhang, Boxing, 1652-1725 (張伯行, 1652-1725)