Utsuryōshi chokkai [Wei-liao-tzu chih-chieh] [Wei Liaozi zhijie] (尉繚子直解)

Wei, Liao (尉繚); Liu, Yin (劉寅)