Aki-no-kuni Itsukushima shōkei-zu (安藝国嚴島勝景図)

Kaibara, Ekiken (貝原益軒)