Geng zi xiao xia ji (庚子銷夏記)

Sun, Chengze, 1592-1676 (孫承澤, 1592-1676)