Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 1

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 1

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 2

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 3

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 4

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 5

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 6

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 7

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 8

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 9

Mao, Jin (毛晉)

Titel