Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男)

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男); Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參)

Zhuan zi hui (篆字彙); 1

Tong, Shinan (佟世男); Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參)

Xin ji qian zi wen zi hui (新輯千字文字彙)

Zhou, Shifu (周實夫)

Zheng zi tong (正字通); 5

Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚); Wang, Fen

Zi hui (字彙); 2

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚); Han, Tan, 1637 1704 (韓菼)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 3

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)