Chen shu (陳書)

Yao, Silian, 557-637 (姚思廉); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Liang shu (梁書)

Yao, Silian, 557-637 (姚思廉, 557-637); Mao, Jin (毛晉)