Si shu Zhuzi ben yi hui can (四書朱子本義匯參); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱憙); Wang, Buqing, 1672 1751 (王步青)

Li Hou'an xian sheng quan gao (李厚菴先生全稿)

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地, 1642-1718)

Da xue (大學)

Zheng, Xuan, 127-200 (鄭玄, 127-200)

Zhang Xiaolou tai shi gao (張曉樓太史稿)

Zhang, Xiaolou, Qing (張曉樓); Wang, Buqing, 1672-1751 (王步青)

Xin zeng li shi ying ya quan ji (新增利試英雅全集)

Yu, Xiumin (余秀民)