Da sheng qi xin lun zhi jie (大乘起信論直解)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Xindan; Hai chuang si, cang ban