Zoji hyakubai hayabiki setsuyoshu (増字百倍早引節用集)

Yamashita, Shigemasa (山下, 重政)