Sichuan tong zhi (四川通志); 1

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 19

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 11

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 16

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 4

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 17

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 20

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 13

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 8

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 5

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)