Yuan heng liao niu ji (元亨療牛集)

Yu, Benyuan, Ming (喻本元)