Tō-do rekidai shūgun enkaku chizu. Zen (唐土歴代州郡沿革地図. 全)

Nagakubo, Sekisui (長久保赤水)