Tang da zhao ling ji (唐大詔令集); 1

Song, Minqiu 1019-1079 (宋敏求); Zhou, Xingyu 1826-1884 (周星譽)

Tang da zhao ling ji (唐大詔令集); 2

Song, Minqiu 1019-1079 (宋敏求); Zhou, Xingyu 1826-1884 (周星譽)