Liu shu fen lei (六書分類); 1

Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚); Zhou, Tianjian (周天健)

Liu shu fen lei (六書分類); 2

Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚); Zhou, Tianjian (周天健)

Liu shu fen lei (六書分類); 3

Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚); Zhou, Tianjian (周天健)