Lü shu tang yi ji (綠墅堂遺集)

Wu, Yuwen, 16. Jh (吳譽聞)