Si shu jing zhu ji zheng (四書經註集證); 1

Wu, Changzong, Qing (吳昌宗)

Si shu jing zhu ji zheng (四書經註集證); 2

Wu, Changzong, Qing (吳昌宗)