Tian chong du ben bai pian (天崇讀本百篇)

Wu, Maozheng, Qing (吳懋政)