Shi ji (史記); 1

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷); Pei, Yin, um 438; Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Shi ji ping lin (史記評林); 1

Ling, Zhilong (凌稚隆); Li, Guangjin (李光縉); Xiong Chongyu

Shi ji lun wen (史記論文); 1

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.); Wu, Xingzuo; Wu, Jiansi (吳見思)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 1

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Shi ji (史記); 2

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷); Pei, Yin, um 438; Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Shi ji ping lin (史記評林); 2

Ling, Zhilong (凌稚隆); Li, Guangjin (李光縉); Xiong Chongyu

Shi ji lun wen (史記論文); 2

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.); Wu, Xingzuo; Wu, Jiansi (吳見思)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 2

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 2

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Titel