Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 6

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Shi ji (史記); 1

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷); Pei, Yin, um 438; Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Shi ji lun wen (史記論文); 1

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.); Wu, Xingzuo; Wu, Jiansi (吳見思)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 16

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Shi ji lun wen (史記論文); 2

Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.); Wu, Xingzuo; Wu, Jiansi (吳見思)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 2

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Shi ji xuan (史記選)

Sima, Qian, ca. 145-86 v. Chr. (司馬遷); Chu, Xin

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 10

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 2

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Titel