Xue yi ji (學易集)

Liu, Qi, jin shi 1079 (劉跂, jin shi 1079)