Yi xue zuan yao (醫學纂要); 1

Liu, Yuan (劉淵)

Yi xue zuan yao (醫學纂要); 2

Liu, Yuan (劉淵)