Liu dao ji (六道集)

Hongzan (弘贊); Hai chuang si, cang ban