Tang Song ba da jia lei xuan (唐宋八大家類選); 1

Chu, Xin, 1631-1703 (儲欣, 1631-1703); Xu, Yongxun (徐永勳)

Tang Song ba da jia lei xuan (唐宋八大家類選); 2

Chu, Xin, 1631-1703 (儲欣, 1631-1703); Xu, Yongxun (徐永勳)

Xi Han wen xuan (西漢文選)

Chu, Xin (儲欣); Chu, Zhi (儲芝)

Guo yu xuan (國語選)

Chu, Xin, 1631-1706 (儲欣)