Xin yan fang. 2, Xu xin yan fang (信驗方. 2, 續信驗方)

Lu, Yinchang (廬蔭長)