Zhuan zi hui (篆字彙); 1

Tong, Shinan (佟世男)

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男)

Zhuan zi hui (篆字彙); 1

Tong, Shinan (佟世男); Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參)

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男); Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參)