Fo shuo qi ju zhi fo mu xin da zhun ti tuo luo ni jing (佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經)

Divākara; Fu zhi tang, ke; Hai chuang si, cang ban