Mutsu-no-kuni Shiogama Matsushima zu (陸奥国塩竈松島図)

Sakuma, Yōken (佐久間容軒)