Denshin kaishu Hokusai manga. 1 (伝神開手北齋漫画. 1)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)