Ansei Korori ryūkō-ki (安政箇勞痢流行記)

Kanagaki, Robun (仮名垣魯文)

Ansei fūbun-shū (安政風聞集)

Kanagaki, Robun (仮名垣魯文)