Xin jian zhai ji lu (心簡齋集錄); 1

Yu, Guanghua (于光華); Chen, Jingzhi (陳敬直)

Xin jian zhai ji lu (心簡齋集錄); 2

Yu, Guanghua (于光華); Chen, Jingzhi (陳敬直)